Buku Pedoman Pss Abad Ke-21 – Flip Ebook Pages 1-50

Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Abad ke-21

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN PENGURUSAN PUSAT SUMBER

UNTUK GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA (GPM)

Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia

Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Abad ke-21

1. Kata Alu-aluan i Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana- mana isi kandungan buku pada apa jua Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan ii bentuk & menggunakan cara apa jua sama ada 1 secara elektronika, fotokopi, mekanik, rakamandua. Pendahuluan 9 dan lain-lain sebelum menerima biarbertulis3. Pusat Sumber Sekolah Abad ke-21 daripada Pengarah, Bahagian Teknologi4. Bidang Tugas Pengajar Perpustakaan 18 Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia.

& Media (GPM) 23 Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikanlima. Perincian Tugas Pengurusan PSS uuntuk 34 Kementerian Pendidikan Malaysia Pesiaran Bukit Kiara GPM 38 50604 Kuala Lumpur. 396. Peraturan./ Garis Panduan Pengurusan 40 Cetakan Pertama 2017 41 PSS ( Fail Kuasa) ISBN 978-983-3053-11-7 437. LAMPIRAN 46 Bahagian Teknologi Pendidikan50 Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan 8.1 Carta Gantt Cadangan Tugas Pengurusan PSS untuk GPM Buku panduan pengurusan pusat asal sekolah buat pengajar perpustakaan dan 8.2 Contoh Jadual Waktu GPM media. 1. Resource programs (Education) Management — Handbooks, 8.3 Jawatankuasa Induk PSS manuals etc. 2. School libraries — Management Handbooks, manual, etc. 8.4 Jawatankuasa Kerja PSS tiga. Instructional materials centres — Management — Handbooks, manual etc. 8.lima Senarai Pekeliling untuk Rujukan I. Judul. 027.8 dalam Pengurusan PSS

8.6 Contoh Perancangan Strategik PSS

8.7 Contoh Perancangan Taktikal PSS

8.8 Contoh Kandungan Taklimat Orientasi PSS

Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Abad ke-21

KATA ALU-ALUANPENGARAH BAHAGIAN TEKNOLOGI PEiNDIDIKAN

Assalamualaikum & salam sejahtera.Bersyukur aku ke hadrat Illahi kerana dengan biardan limpah kurniaNya, Buku PanduanPengurusan Pusat Sumber Sekolah Abad ke-21 buat Guru Perpustakaan dan Media (GPM)dapat diterbitkan menggunakan jayanya.Syabas & tahniah pada semua pihak yang sudah mengembleng energi, idea &pandangan buat merealisasikan kitabpedoman ini. Usaha ini adalah satu inisiatif dantindakan proaktif Bahagian Teknologi Pendidikan dan rangkaiannya buat memberi panduanmengenai tugas yang diperlukan sang GPM agar dapat mengendalikan Pusat Sumber Sekolah(PSS) menggunakan lebih berkesan.Dalam bisnis memperkasakan PSS Abad ke-21, GPM perlu dilengkapkan menggunakan maklumat& pengetahuan berkaitan pengurusan PSS. Justeru, penerbitan bahan ini diharap dapatmemberi manfaat pada GPM & pihak sekolah. GPM jua diharap dapat berperananmenjadi penyelaras yg baik, cekap & bertanggungjawab, selaras menggunakan objektif & misiPSS sebagai pangkalan penyebaran teknologi pendidikan.

Akhir kata, aku berharap supaya seluruh pegawai BTPN dan PKG bersama-sama memainkanperanan dalam memperkasakan Pusat Sumber Sekolah yg akan menjadi penanda aras bagimemantap dan memajukan sistem pendidikan negara.

“SEHATI SEJIWA”“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

ZAIDI BIN YAZIDPengarahBahagian Teknologi PendidikanKementerian Pendidikan Malaysia

Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Abad ke-21

Pusat asal sekolah (PSS) adalah penjana pembentukan wargayg berilmupengetahuan, getol membaca & berkemahiran maklumat sejajar menggunakan perkembanganteknologi maklumat & komunikasi (ICT) serta pendidikan abad ke-21. Peralihan kerangka berpikirpembelajaran alaf baharu ini memberikan dampak yg positif pada kreativiti & fleksibilitisentra asal sekolah ke arah abad ke-21.

Adalah menjadi dasar dan keinginan Kementerian Pendidikan Malaysia buat menaikkan mutupendidikan di negara ini sebagai akibatnya mencapai pendidikan bertaraf global. Sehubungan menggunakanitu, perjawatan Pengajar Perpustakaan dan Media (GPM) sudah dapat memberi fokus ke arahmemantapkan PSS menjadi sentra asal sekolah bercirikan abad ke-21 pada Malaysia.Pelantikan GPM (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. tiga/2005 bertarikh 18 Julai 2005 – PenyelarasanWaktu Mengajar bagi Pengajar Penyelaras Bestari serta Pengajar Perpustakaan & Media) adalahsatu bisnis kementerian buat memantapkan pengurusan PSS.

Penerapan & pembudayaan teknologi pendidikan merupakan elemen penting dalammemartabatkan PSS menjadi nadi utama PDP dan sentra kecemerlangan.Terdapat empatbahagian primer pada pengurusan PSS iaitu:

i. Bidang A : Pengurusan & Pentadbiranii. Bidang B : Organisasi Bahaniii. Bidang C : Galakan Membacaiv. Bidang D : Literasi Maklumat

GPM perlu kentara mengenai bidang tugasnya dan fungsi PSS yg mempunyai interaksilangsung menggunakan aplikasi program kurikulum, ko-kurikulum & hal ehwal anak didik padaperingkat sekolah. PSS perlu diurus menggunakan baik dan teratur termasuklah penjadualan &sistem sirkulasi, alat-alat, bahan-bahan PDP serta kemudahan & perkhidmatan.

Buku pedoman ini terhasil daripada bengkel suntingan yg telah diadakan beserta-samamenggunakan guru & pegawai-pegawai BTP/BTPN/PKG berasaskan kepada keperluan semasa.Adalah dibutuhkan supaya Buku Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah ini, bisamembantu GPM melaksanakan tugas dengan lebih berkesan dan efektif dalam mewujudkanPSS yg bercirikan abad ke-21.

Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Abad ke-21

PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) ABAD KE-21

Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Abad ke-21

PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS) ABAD KE-21

1.0 Pengenalan Pusat Sumber Sekolah Abad Ke-21 Pusat asal sekolah (PSS) adalah pusat mengakses maklumat yg mengandungi pelbagai asal cetak dan bukan cetak, elektronika & digital yang diurus secara sistematik bagi menyokong kualiti pengajaran & pembelajaran. Dasar pengurusan PSS diwujudkan ialah buat memastikan PSS memiliki koleksi yang menepati piawaian, terbaru, diurus menggunakan cekap & berkesan dan dipakai secara optimum. Pengurusan PSS merangkumi elemen perolehan dan pemprosesan bahan, perkhidmatan, pengesanan dan pendokumentasian sinkron dengan perkembangan teknologi masa sekarang. PSS diurus melalui pengurusan kualiti secara menyeluruh (Total Quality Management). Pentadbir sekolah & Guru Perpustakaan & Media (GPM) perlu berhubungan pada memastikan PSS bisa diurus dengan cekap dan efektif agar sekolah menjadi tempat yg menyeronokkan. Keadaan ini bisa menggalakkan pembelajaran kendiri (self- learning) terhadap guru dan murid melalui capaian asal maklumat yang begitu banyak dan pelbagai. Di samping itu, anak didik bisa merangsang pembelajaran & menghasilkan idea-idea yang bernas & pragmatik.

Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Abad ke-21

tiga.0 Objektif Pelaksanaan Pusat Sumber Sekolah Abad Ke-21

tiga.1 Menggalakkan pelbagai aktiviti pembelajaran di PSS.

Guru-guru digalakkan memakai

kemudahan pusat sumber sekolah pada

aktiviti yg berkaitan dengan

pembelajaran. Aktiviti galak guna bisa

menaikkan pembelajaran kendiri dan

menggunakan kemudahan yang masih ada

3.dua Meningkatkan termin pembacaan melalui pelbagai asal

berbentuk cetak, bukan cetak & digital.

maklumat dapat mewujudkan suasana

aman dan menggalakkan anak didik

membuat rujukan menggunakan berkesan.

Pembelajaran dan kemahiran mencari ilmu melalui pelbagai sumber bisa menggalakkan murid mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Hal ini membolehkan mereka bersedia mengikut proses pembelajaran dan seterusnya bersedia untuk bersaing dalam global pekerjaan.

Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Abad ke-21

4.0 Fungsi Pusat Sumber Sekolah

Merancang & mengurus perolehan bagi membina koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemas sekarang selaras dengan keperluan kurikulum & memenuhi keperluan rakyat sekolah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *